Абітурієнтам

Кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень разом з кафедрою прикладної статистики готує бакалаврів системного аналізу (галузь знань 0403 - "Системні науки та кібернетика", напрям підготовки 6.040303 "Системний аналіз", ліцензований обсяг набору - 40 осіб). Планується підготовка магістрів з 2012 р. за спеціальністю 8.04030302 - "Системи і методи прийняття рішень", напрям підготовки 8.040303 "Системний аналіз", галузь знань 0403 - "Системні науки та кібернетика" (ліцензований обсяг - 30 осіб).

Випускники кафедри працюють провідними спеціалістами та фахівцями в наукових центрах НАН України, в галузевих інститутах та підприємствах, аналітичних центрах, фірмах та банках в якості розробників математичних моделей та алгоритмів, спеціалістів з теорії прийняття рішень та оптимізації систем, системних аналітиків та системних інтеграторів, менеджерів та консультантів по розробці та впровадженню інформаційних технологій.

Перелік дисциплін, які читаються студентам кафедри САТР:

  Цикл соціально-гуманітарної підготовки

  Нормативна частина

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Іноземна мова
 • Філософія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізична культура
 • Дисциплини самостійного вибору студента

 • Гроші та кредит
 • Маркетинг
 • Основи економічного аналізу
 • Педагогіка
 • Цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

  Нормативна частина

 • Математичний аналіз
 • Алгебра та геометрія
 • Диференціальні рівняння
 • Дисциплини самостійного вибору навчального закладу

 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Теорія алгоритмів та математична логіка
 • Цикл професійної та практичної підготовки

  Нормативна частина

 • Дискретна математика
 • Програмування
 • Архітектура обчислювальних систем
 • Безпека життєдіяльності та охорони праці
 • Дослідження операцій
 • Чисельні методи
 • Теорія функцій комплексної змінної
 • Теорія керування
 • Теорія прийняття рішень
 • Теорія систем
 • Рівняння математичної фізики
 • Системний аналіз
 • Основи менеджменту
 • Аналіз данних
 • Штучний інтелект
 • Дисциплини самостійного вибору навчального закладу

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Комп"ютерні мережі
 • Системна оптимізація
 • Бази даних та інформаційні системи
 • Функціональний аналіз
 • Моделі оцінювання в прикладних дослідженнях
 • Основи проектування баз знань
 • Операційні системи
 • Системне програмування
 • Обчислювальна геометрія та комп"ютерна графіка
 • Конфліктно-керовані системи
 • Моделювання екологічних та економічних процесів
 • Актуарна математика
 • Математична економіка
 • Дисциплини вільного вибору студента

 • Некооперативні ігри
 • Кооперативні ігри
 • Прийняття рішень в умовах невизначеності
 • Математичні моделі біологічних систем
 • Імітаційні моделі інновацій
 • Прийняття рішень при антикризовому управлінні
 • Методи оптимізації систем великої розмірності
 • Математичні моделі системного аналізу економіки, яка розвивається
 • Прийняття рішень в умовах нечіткої інформації
 • Стійкість векторних задач дискретної оптимізації
 • Моделювання трансформаційних процесів
 • Недиференційована оптимізація
 • Методи оцінювання та оптимізації в динамічних системах

Правила прийому до Київського національного університету у 2011 р.

Документи приймають за адресою: Київ, просп.Академіка Глушкова, 4-д, (корпус факультету кібернетики), к. 16.

[ на головну | про кафедру | викладачі | студенти | програми,курси | література | конференції | семінари | контакти | наука | співробітники | аспіранти ]