Кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень (САТР) заснована в 1988 році з ініціативи та підтримки директора Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова академіка В.С.Михалевича з метою цільової підготовки спеціалістів для Національної Академії Наук України під назвою - кафедра теорії автоматизованих систем (ТАС).

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 124 системний аналіз (освітня програма: системний аналіз) та магістрів за спеціальністю 124 системний аналіз (освітня програма: системи і методи прийняття рішень) - спеціалізація «системний аналіз та прийняття рішень», денна форма навчання.

Випускники кафедри працюють провідними спеціалістами та фахівцями в наукових центрах НАН України, в галузевих інститутах та підприємствах, аналітичних центрах, фірмах та банках в якості розробників математичних моделей та алгоритмів, спеціалістів з теорії прийняття рішень та оптимізації систем, системних аналітиків та системних інтеграторів, менеджерів та консультантів по розробці та впровадженню інформаційних технологій.

Базою для створення нової кафедри САТР (ТАС) і формування її початкового колективу була кафедра моделювання складних систем (завідувач кафедрою член-кореспондент НАН України Бублик Б.Н.), яка передала частину професорсько-викладацького складу для формування нової кафедри і приділяла велику увагу та допомогу в її становленні.

Початковий професорсько-викладацький склад кафедри формувався з викладачів і наукових співробітників факультету професора Волошина О.Ф та кандидатів фіз.-мат. наук, доцентів Бондарчука Ю.В., Доленко Г.О., Заславського В.А., а також для викладання за сумісництвом та погодинно на той час було запрошено відомих вчених і спеціалістів з Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова та інших інститутів НАН України: проф. Волковича В.Л., Бакана Г.М., Куксу А.И., Нікітіна А.І., Онопчука Ю.М., Павлова В.В., канд. наук Крамаренка Р.П., Мащенка С.О., Тимашову Л.А., Тимашова О.О. Завідувачем кафедри ТАС був відомий вчений, доктор технічних наук, професор Волкович В.Л.

Великий вклад в організаційну роботу по формуванню колективу кафедри, а також у визначенні її наукових напрямків, введення нових нормативних курсів та спецкурсів, в організацію науково-дослідної роботи, забезпеченню обчислювальною технікою внесли професор Волкович В.Л., заступник завідувача кафедрою, професор Волошин О.Ф., доцент Тимашов О.О.

Значну допомогу по обладнанню кафедри обчислювальною технікою та іншими технічними засобами подали завод ім. Малишева та КБ ім. Морозова при заводі ім. Малишева, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова.

Протягом перших 10 років на кафедрі працювали та внесли певний вклад в її розвиток професори Бейко I.В., Гладун В.П, Кротов Г.И., Мостовий С.В., Яценко Ю.А. та доценти Галаган М.І., Мельник І.М., Хритоненко Н.В.

З 1996 року кафедру очолює відомий вчений, провідний спеціаліст з теорії оптимальних рішень, мінімаксних методів, ідентифікації, оцінювання та керування складними системами, доктор фізико-математичних наук, професор Наконечний О.Г.

З 1998 року рішенням Вченої ради Київського університету кафедру теорії автоматизованих систем переіменовано на кафедру системного аналізу та теорії прийняття рішень - САТР.

На цей час на кафедрі активно працює міцний злагоджений колектив з 9 викладачів:
завідувач кафедри, професор, доктор фіз.-мат. наук Наконечний О.Г., професори Акіменко В.В., Івохін Є.В., Мащенко С.О., доценти Доленко Г.О., Зінько П.М., асистенти Шевчук Ю.М., Махно М.Ф., а також висококвалiфiкованi фахiвцi, досвiдченi педагоги та вiдомi вченi з Iнституту кiбернетики iм.В.М.Глушкова НАН України, iнституту Космiчних дослiджень НАН України, якi сформували мiцний науковий та педагогiчний осередок, де охоче спецiалiзуються студенти та аспiранти. До складу кафедри входили науковий сектор математичного забезпечення та лабораторiя Iнтелектуальних вирiшуючих систем. З 6 вересня 2007 року при кафедрi функцiонує науково-дослiдний сектор проблем системного аналiзу, який забезпечено cучасною комп'ютерною технiкою.

Кращi випускники кафедри продовжують навчання в аспiрантурi та докторантурi, а кращi з них продовжують навчання за кордоном.

За час своєї роботи кафедра випустила понад 500 фахівців.

Вся наукова та навчальна робота на кафедрі має конкретне професійне спрямування, яке визначається світовими кваліфікаційними вимогами.

Навчальні плани, дипломні та курсові проекти, науково-дослідна робота аспірантів та студентів кафедри тісно пов'язані з науковими дослідженнями кафедри та відповідними підрозділами інститутів Національної Академії Наук України.

Для нормативних курсів та спецкурсів підготовлена та видана навчально-методична література:

- Наконечний О.Г., Трофимчук О.М.,Трофімова І.В., Черній Д.І. Моделювання та аналіз глобальних біосферних процесів. - Київський університет, 2002.

- Доленко Г.О. Інформаційні технології антикризового управління. - Київський університет, 2003.

- Наконечний О.Г. Оптимальне керування та оцінювання в рівняннях із частинними похідними: Навчальний посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004.

- Доленко Г.О. Процедури прийняття рішень при управлінні інноваціями. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2009.

- Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень: Навчальний посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010.

- Бейко І.В., Зінько П.М., Наконечний О.Г. Задачі, методи і алгоритми оптимізації. Навчальний посібник. - Рівне, НУВГП, 2011.

З 2001 року разом з кафедрами дослідження операцій та прикладної статистики проводиться щорічна Міжнародна конференція "Problem of Decision Making under Uncertainties"(PDMU), голова програмного комітету - професор Наконечний О.Г.

Кафедра має наукові зв'язки з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Харківським Інститутом радіоелектроніки ім. Янгеля, Інститутом проблем машинобудування НАН України, а також з міжнародними науковими та навчальними закладами - Інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Лаксенбург, Австрія), Технічним університетом та Економічним університетом (Відень, Aвстрія), Університетом Манітоба (Вінніпег, Канада), Йельським університетом (США), Університетом ім. Масарика (Брно, Чехія), Королівським Технологічним Інститутом (Стокгольм, Швеція), Батумським державним університетом ім.Ш.Руставелі (Грузія), Грузинським технічним університетом (Тбілісі, Грузія), Білоруським державним університетом, Інститутом математики АН Білорусії та іншими університетами і здійснює обмін науковою інформацією, фахівцями.

Вiдкрити буклет

[ на головну | про кафедру | новини | викладачі | студенти | програми,курси | література | конференції | семінари | контакти | наука | співробітники | аспіранти ]