Кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень (САТР) заснована в 1988 році з ініціативи та підтримки директора Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова академіка В.С.Михалевича з метою цільової підготовки спеціалістів для Національної Академії Наук України під назвою - кафедра теорії автоматизованих систем (ТАС).

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за професійним спрямуванням "системний аналіз та теорія прийняття рішень" і на цій основі готує спеціалістів та магістрів по спеціальності "Соціальна інформатика" на денній формі навчання. Випускники кафедри працюють провідними спеціалістами та фахівцями в наукових центрах НАН України, в галузевих інститутах та підприємствах, аналітичних центрах, фірмах та банках в якості розробників математичних моделей та алгоритмів, спеціалістів з теорії прийняття рішень та оптимізації систем, системних аналітиків та системних інтеграторів, менеджерів та консультантів по розробці та впровадженню інформаційних технологій.

Базою для створення нової кафедри САТР (ТАС) і формування її початкового колективу була кафедра моделювання складних систем (завідувач кафедрою член-кореспондент НАН України Бублик Б.Н.), яка передала частину професорсько-викладацького складу для формування нової кафедри і приділяла велику увагу та допомогу в її становленні.

Початковий професорсько-викладацький склад кафедри формувався з викладачів і наукових співробітників факультету професора Волошина О.Ф та кандидатів фіз.-мат. наук, доцентів Бондарчука Ю.В., Доленко Г.О., Заславського В.А., а також для викладання за сумісництвом та погодинно на той час було запрошено відомих вчених і спеціалістів з Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова та інших інститутів НАН України: проф. Волковича В.Л., Бакана Г.М., Куксу А.И., Нікітіна А.І., Онопчука Ю.М., Павлова В.В., канд. наук Крамаренка Р.П., Мащенка С.О., Тимашову Л.А., Тимашова О.О. Завідувачем кафедри ТАС був відомий вчений, доктор технічних наук, професор Волкович В.Л.

Великий вклад в організаційну роботу по формуванню колективу кафедри, а також у визначенні її наукових напрямків, введення нових нормативних курсів та спецкурсів, в організацію науково-дослідної роботи, забезпеченню обчислювальною технікою внесли професор Волкович В.Л., заступник завідувача кафедрою, професор Волошин О.Ф., доцент Тимашов О.О.

Значну допомогу по обладнанню кафедри обчислювальною технікою та іншими технічними засобами подали завод ім. Малишева та КБ ім. Морозова при заводі ім. Малишева, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова.

Протягом перших 10 років на кафедрі працювали та внесли певний вклад в її розвиток професори Бейко I.В., Гладун В.П, Кротов Г.И., Мостовий С.В., Яценко Ю.А. та доценти Галаган М.І., Мельник І.М., Хритоненко Н.В.

З 1996 року кафедру очолює відомий вчений, провідний спеціаліст з теорії оптимальних рішень, мінімаксних методів, ідентифікації, оцінювання та керування складними системами, доктор фізико-математичних наук, професор Наконечний О.Г.

З 1998 року рішенням Вченої ради Київського університету кафедру теорії автоматизованих систем переіменовано на кафедру системного аналізу та теорії прийняття рішень - САТР.

На цей час на кафедрі активно працює міцний злагоджений колектив з 10 викладачів: завідувач кафедри, професор, доктор фіз.-мат. наук Наконечний О.Г., професори Акіменко В.В. i Донченко В.С., Івохін Є.В., Мащенко С.О., доценти Бондарчук Ю.В., Доленко Г.О., Загороднiй Ю.В., Зінько П.М., асистент Демиденко С.В., а також висококвалiфiкованi фахiвцi, досвiдченi педагоги та вiдомi вченi з Iнституту кiбернетики iм.В.М.Глушкова НАН України, iнституту Космiчних дослiджень НАН України, якi сформували мiцний науковий та педагогiчний осередок, де охоче спецiалiзуються студенти та аспiранти. До складу кафедри входили науковий сектор математичного забезпечення та лабораторiя Iнтелектуальних вирiшуючих систем. З 6 вересня 2007 року при кафедрi функцiонує науково-дослiдний сектор проблем системного аналiзу, який забезпечено cучасною комп'ютерною технiкою.

Кращi випускники кафедри продовжують навчання в аспiрантурi та докторантурi, а кращi з них продовжують навчання за кордоном. На кафедрi в середньому кожен рiк навчається 10-12 аспiрантiв та один докторант.

За двадцять років кафедра випустила понад 300 спеціалістів.

Вся наукова та навчальна робота на кафедрі має конкретне професійне спрямування, яке визначається світовими кваліфікаційними вимогами.

Методична робота професорсько-викладацького складу спрямована головним чином на становлення та введення нових дисциплін, таких як "Ієрархічні автоматизовані сиcтеми управління", "Системи та методи підтримки прийняття рішень", "Основи менеджменту", "Комп'ютерні мережі" та інших нормативних курсів, забезпечення нормативних курсів учбово-методичною літературою.

Навчальні плани, дипломні та курсові проекти, науково-дослідна робота аспірантів та студентів кафедри тісно пов'язані з науковими дослідженнями кафедри та відповідними підрозділами інститутів Національної Академії Наук України.

Для нормативних курсів та спецкурсів підготовлена та видана учбово-методична література:

- Бейко И.В., Бублик Б.Н., Зинько П.Н. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации. К.: "Вища школа".-1983.

- Наконечный А.Г. Минимаксное оценвание функционалов от решений вариационных уравнений в гильбертовых пространствах. - Киев, КГУ,1985.

- Бублик Б.Н., Данилов В.Я., Наконечный А.Г. Некоторые задачи наблюдения и управления в линейных системах. - К.: УМК ВО, 1988.

- Наконечний О.Г., Качинський А.В. Стійкість екосистем та проблема нормування в екологічній безпеці України.- Національний інститут стратегічних досліджень, 1996.

- Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія систем"/ Упорядник Г.М.Бакан, О.Ф.Волошин, П.М.Зінько. - К.:РВЦ "Київський університет", 1997.

- Галаган М.І. Стратегії планування рішень- Методичний посібник з курсу "Основи проектування баз знань", Київ,1999.

- Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Методичні вказівки з курсу "Теорія прийняття рішень", Київський університет, 1998.

- Доленко Г.О. Основи менеджменту. -РВЦ "Київський університет", 1999.

- Бондарчук Ю.В., Антонов В.М. Банківська система та електронна комерція як інформаційні ресурси. Навчальний посібник. Київський університет, 2002.- 100 с.

- Наконечний О.Г., Трофимчук О.М.,Трофімова І.В., Черній Д.І. Моделювання та аналіз глобальних біосферних процесів. - Київський університет, 2002.

- Доленко Г.О. Інформаційні технології антикризового управління. - Київський університет, 2003.

- Наконечний О.Г. Оптимальне керування та оцінювання в рівняннях із частинними похідними: Навчальний посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004.

- Доленко Г.О. Процедури прийняття рішень при управлінні інноваціями. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2009.

- Донченко В.С., Сидоров М.-В.С., Шарапов М.М. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навчальний посібник. - Київ: Видавничий центр "Академія" (серія "Альма-матер"), 2009.

- Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Теорія прийняття рішень: Навчальний посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010.

- Бейко І.В., Зінько П.М., Наконечний О.Г. Задачі, методи і алгоритми оптимізації. Навчальний посібник. - Рівне, НУВГП, 2011.

З 1997 по 1999р, на кафедрі виконувався Українсько-Американський проект "Проблеми ідентифікації та керування в умовах невизначеності" сумісно з Йельським університетом (керівники професори Наконечний О.Г. та Роман Куц).

В 1998 асоціацією AFCEA Europe та факультетом кібернетики Київського університету ім. Тараса Шевченка був організований міжнародний семінар-виставка-AFCEA Europe Seminar and Exposition "The Information Technology Contribution of a Safe Regional Environment" (секретар програмного комітету семінару - доцент В.А.Заславський).

З 2001 року разом з кафедрами дослідження операцій та прикладної статистики проводиться щорічна Міжнародна конференція "Prediction and Decision Making under Uncertainties"( PDMU), голова програмного комітету - професор Наконечний О.Г.

Кафедра має наукові зв'язки з Інститутом кібернетики, ім. В.М.Глушкова НАН України, Обчислювальним центром РАН, Інститутом проблем управління РАН, Білоруським державним університетом, Інститутом математики АН Білорусії, Московським університетом ім. М.В.Ломоносова, Військовою Інженерно-космічною академією ім. А.Ф.Можайського (Санкт-Петербург), Харківським Інститутом радіоелектроніки ім. Янгеля, Інститутом проблем машинобудування НАН України, а також з міжнародними науковими та навчальними закладами - Інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Лаксенбург, Австрія), Технічним університетом та Економічним університетом (Відень, Aвстрія), Університетом Манітоба (Вінніпег, Канада), Йельським університетом (США), Університетом ім. Масарика (Брно, Чехія), Королівським Технологічним Інститутом (Стокгольм, Швеція) та іншими університетами і здійснює обмін науковою інформацією, фахівцями.

Вiдкрити буклет

[ на головну | про кафедру | викладачі | студенти | програми,курси | література | конференції | семінари | контакти | наука | співробітники | аспіранти ]