Зiнько Петро Миколайович кандидат фiзико-математичних наук, доцент. B 1970p. закiнчив з вiдзнакою фiзико-математичний факультет Дрогобицького педагогiчного iнституту по спецiальностi "математика", кандидат фiзико-математичних наук (1977р.), старший науковий спiвробiтник з 1994р., завiдувач лабораторiї моделювання та оптимiзацiї факультету кiбернетики з 1982 по 1996р., доцент кафедри системного аналiзу та теорiї прийняття рiшень з 1996р.

Автор 76 наукових праць, в т.ч. монографiї "Методы и алгоритмы решения задач оптимизации", К. Вища школа, 1983. - 512с., та навчального посiбника "Математичнi методи i числовi алгоритми системного аналiзу", 2006. - 220с.

Основнi науковi результати - розробка числових алгоритмiв розв'язування стохастичних мiнiмаксних задач, розробка алгоритмiв iдентифiкацiї динамiчних об'єктiв, розробка числових методiв розв'язування задач Кошi i крайових задач, якi базуються на теорiї розв'язуючих операторiв, розробка системи моделювання поширення забруднень в повiтряному i водному середовищах, застосування алгоритмiв теорiї розв'язуючих операторiв в медицинi, радiотехнiцi, екологiї.

В 1986р. нагороджений премiєю Мiнiстерства вищої i середньої спецiальної освiти УРСР за зайняте друге мiсце в конкурсi наукових робiт. У 2015 р. нагороджений Премією імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка в номінації "Викладачам та науковим співробітникам за підручники та навчальні посібники".

З 1994р. вчений секретар спецiалiзованої вченої ради при Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка по присудженню наукового ступеня доктора (кандидата) наук зi спецiальностей:

- 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальнi методи (фiз.-мат. науки та технiчнi науки);

- 01.05.04 системний аналiз i теорiя оптимальних рiшень (фiз.-мат. науки та технiчнi науки)

З 2001р. вчений секретар вiддiлення "iнформатики, прикладної математики та обчислювальної технiки" Академiї наук Вищої школи України.

З 2000р. є заступником завiдувача кафедри "системного аналiзу та теорiї прийняття рiшень". З 1999 по 2000р. працював заступником декана факультета кiбернетики з навчальної роботи. З 1999р. по теперiшнiй час член Вченої ради факультету комп'ютерних наук та кiбернетики.

Постiйний учасник i член органiзацiйного комiтету мiжнародної наукової конференцiї "Прийняття рiшень в умовах невизначеностi (PDMU)".

e-mail: petro.zinko@gmail.com


[ на головну | про кафедру | викладачi | студенти | програми,курси | лiтература | конференцiї | семiнари | контакти | наука | спiвробiтники | аспiранти ]