Бондарчук Юрiй Васильович - кандидат фiзико-математичних наук (1986р.), доцент з 1989р. Закiнчив факультет кiбернетики Київського унiверситету iм. Тараса Шевченка по спецiальноостi-прикладна математика, навчався в аспiрантурi по спецiальностi "Математичне i програмне забезпечення обчислювальних машин та систем".

Напрямки наукових дослiджень та спецiалiзацiя: теорiя протоколiв комп'ютерних мереж; розподiленi iнформацiйнi системи, розв'язок задач великої розмiрностi на мережах ЕОМ як на супер-ЕОМ, обєктно-орiєнтовне моделювання, зокрема, процесiв в економiцi.

e-mail: byv@ukrpost.net


[ на головну | про кафедру | викладачi | студенти | програми,курси | лiтература | конференцiї | семiнари | контакти | наука | спiвробiтники | аспiранти ]