Лiтература

Електроннi видання

  1. Наконечний А.Г. Оптимальне керування та оцiнювання для лiнiйних рiвнянь iз частинними похiдними. Елiптичнi системи.
  2. Г.О.Доленко, В.А.Заславський, О.О.Тимашов. Методичнi рекомендацiї з роздiлу "Основи iнвестицiйного менеджменту".
  3. Iвoxiн Є.B., Аджубей Л.Т. 3мicт лeкцiй зa cпeцiальним куpcoм "Teopiя нeчiтких мнoжин тa її зacтocyвання".
  4. Iвoxiн Є.B., Бондарчук Ю.В., Тимашов О.О. Методичнi вказiвки до курсу "Архiтектура ЕОМ".
  5. Наконечний О.Г., Подлипенко Ю.К. Оценивание параметров краевых задач для систем линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Навчальний посiбник для студентiв факультету кiбернетики cпецiальностi прикладна математика.
  6. Загороднiй Ю.В. "Системи управлiння iнновацiями". Навчально-методичний посiбник для студентiв факультету кiбернетики.
  7. Зiнько П.М. "Математичнi методи i числовi алгоритми системного аналiзу". Навчальний посiбник.
  8. Акіменко В.В., Загородній Ю.В. "Проектування СППР на основі нечіткої логіки". Навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи проектування баз знань».

[ на головну | про кафедру | новини | викладачі | студенти | програми,курси | література | конференції | семінари | контакти | наука | співробітники | аспіранти ]