Навчальна та наукова робота, що проводиться на кафедрi САТР

Кафедра системного аналізу та теорії прийняття рішень здійснює підготовку бакалаврів у галузі «12 Інформаційні технології» за спеціальністю «124 Системний аналіз» за освітньо-професійною програмою «Системний аналіз» згідно зі стандартом вищої освіти для бакалаврського рівня згідно з навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти.

Описи освітньої програми

Описи освітньої програми Системний аналіз

Навчальні плани

Навчальні плани Системний аналіз

Навчальний процес

Програми навчальних дисциплін 2019-202x

  НАЗВА [автор] 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем
ННД.01 Вступ до унiверситетських студiй [Набока С.В.] див
ННД.02 Українська та зарубiжна культура [Омельченко В.Ю.] див
ННД.03 Фiлософiя [Петрушенков С.П.] див
ННД.04 Соцiально-полiтичнi студiї [Тащенко А.Ю.] див
ННД.05 Вибранi роздiли трудового права [Богдан I.А.] див
ННД.06 iноземна мова [Ребенко М.Ю.] див див
ННД.07 Науковий образ свiту [Чолiй В.Я.] див
ННД.08 Екологiчнi i економiчнi процеси та їх моделювання [Колянова Т.В.] див
ННД.09 Алгебра та геометрiя [Проскурiн Д.П.] див
ННД.10 Дискретна математика [Трохимчук Р.М.] див
ННД.11 Математичний аналiз [Александрович I.М.] див
ННД.12 Математичний аналiз 2 [Александрович I.М.] див
ННД.13 Програмування [Карнаух Т.О.] див
ННД.14 Архiтектура обчислювальних систем [Iвохiн Є.В.] див
ННД.15 Теорiя прийняття рiшень [Мащенко С.О.] див
ННД.16 Системний аналiз [Зiнько П.М] див
ННД.17 Аналiз даних [Слабоспицький О.С.] див
ННД.18 Конфлiктно-керованi системи [Мащенко С.О.] див
ННД.19 Актуарна математика [Лебєдєв Є.О.] див
ННД.20 Виробнича практика [Лiвiнська Г.В.] див
ННД.22 Пiдготовка випускної квалiфiкацiйної роботи [Шарапов М.М.] див
ННД.23 Вступ до дослiдження операцiй [Якимiв Р.Я] див
ННД.24 Диференцiальнi рiвняння [Коробова М.В.] див
ННД.25 Комп'ютернi мережi [Ставровський А. Б.] див
ННД.26 Теорiя ймовiрностей та математична статистика [Чечельницький О.А.] див
ННД.27 Системна оптимiзацiя [Доленко Г.О.] див
ННД.28 Чисельнi методи [Голубєва К.М.] див
ННД.29 Теорiя алгоритмiв та математична логiка [Нiкiтченко М.С.] див
ННД.30 iнформацiйнi технологiї управлiння [Доленко Г.О.] див
ННД.31 Основи проектування баз даних [Iвохiн Є.В.] див
ННД.32 Операцiйнi системи [Бондарчук Ю.В.] див
ННД.33 Рiвняння математичної фiзики [Чернiй Д.I.] див
ДВС.1.01 Теорiя iгор [Мащенко С.О.] див
ДВС.1.02 Моделi оптимiзацiї систем [Iвохiн Є.В.] див
ДВС.1.03 Прийняття рiшень в кризових ситуацiях [Доленко Г.О.] див
ДВС.1.04 Методи оптимiзацiї систем великої розмiрностi [Зiнько П.М.] див
ДВС.1.05 Прикладнi проблеми теорiї прийняття рiшень та системного аналiзу [Акiменко В.В.] див
ДВС.1.06 Бази знань [Акiменко В.В.] див
ДВС.2.01.01 Математична демографiя та моделювання випадкових процесiв. Модуль 1. Математична демографiя [Шарапов М.М.] див
ДВС.2.01.02 Математична демографiя та моделювання випадкових процесiв. Модуль 2. Моделювання випадкових процесiв [Розора I.В.] див
ДВС.2.02 Теорiя масового обслуговування [Лебєдєв Є.О., Розора I.В.]
Модуль 1. Методи та алгоритми теорiї масового обслуговування
Модуль 2. Алгоритми та методи моделювання випадкових процесiв
див
ДВС.2.03 Теорiя оцiнювання систем в умовах невизначеностi [Слабоспицький О.С.] див
ДВС.2.04.01 Симетрична криптографiя [Савчук М.М.] див
ДВС.2.04.02 Декомпозицiйнi методи дискретної оптимiзацiї [Семенова Н.В.] див
ДВС.2.04.03 Математичнi методи вимiрювання економiчного ризику [Макушенко I.А.] див
ДВС.2.05.01 Математичнi моделi пенсiйного та медичного страхування для студентiв [Чечельницький О.А.] див
ДВС.2.05.02 Асиметрична криптографiя та криптосистеми з вiдкритим ключем [Савчук М.М.] див
ДВС.2.06.01 Проблеми моделювання систем та дискретної оптимiзацiї. Модуль 1. iмовiрноснi основи методу iмiтацiйного моделювання [Шарапов М.М.] див
ДВС.2.06.02 Проблеми моделювання систем та дискретної оптимiзацiї. Модуль 2. Методи оцiнювання в прикладних дослiдженнях [Розора I.В.] див
ДВС.2.06.03 Проблеми моделювання систем та дискретної оптимiзацiї. Модуль 3. Сучаснi проблеми дискретної оптимiзацiї [Семенова Н.В.] див
ДВС.3.01.01 Об'єктно-орiєнтоване програмування [Денисов С.В.] див
ДВС.3.01.02 Парадигми програмувння [Шарапов М.М.] див
ДВС.3.02.01 Дослiдження операцiй [Якимiв Р.Я.] див
ДВС.3.02.02 Математичнi основи дослiдження операцiй [Якимiв Р.Я.] див
ДВС.3.03.01 Теорiя функцiй комплексної змiнної [Анiкушин А.В.] див
ДВС.3.03.02 Комплексний аналiз [Анiкушин А.В.] див
ДВС.3.04.01 Функцiональний аналiз [Семенов В.В.] див
ДВС.3.04.02 Мiри та iнтеграл Лебега [Семенов В. В.] див
ДВС.3.05.01 Системне програмування [Волохов В.М.] див
ДВС.3.05.02 Теорiя та практика мовних процесорiв [Волохов В.М.] див
ДВС.3.06.01 Бази даних та iнформацiйнi системи [Кулябко П.П.] див
ДВС.3.06.02 Органiзацiя баз даних [Федорус О.М.] див
ДВС.3.07.01 Теорiя керування [Кулян В.Р.] див
ДВС.3.07.02 Методи керування динамiчними системами [Кулян В.Р.] див
ДВС.3.08.01 Програмнi засоби обробки соцiально-економiчної iнформацiї [Колянова Т.В.] див
ДВС.3.08.02 Комп'ютернi методи обробки соцiально-економiчних даних [Колянова Т.В.] див

Програми навчальних дисциплiн 2016-2018 дивиться за посиланням на сторiнцi кафедри ПС.

Вся наукова та навчальна робота на кафедрi має конкретне професiйне спрямування, яке визначається свiтовими квалiфiкацiйними вимогами в галузях:

- теорiя систем, системний аналiз та його застосування в технологiчних процесах;
- математичнi моделi та методи прийняття рiшень для моделювання i управлiння, моделi та методи оптимiзацiї систем та їх застосування в iнженерному проектуваннi, економiцi, менеджментi, маркетинзi;
- програмне забезпечення обчислювальних машин та автоматизованих систем, операцiйних систем, вивчення рiзних мов програмування, iнформацiйних технологiй для проектування та створення баз даних та баз знань, баз моделей прийняття рiшень, проектування та застосування комп'ютерних мереж, створення iнтегрованих систем пiдтримки прийняття рiшень та експертних систем, створення систем пiдтримки прийняття рiшень.

Згiдно з цими напрямками кафедра веде наступнi дисциплiни:

 • "Архiтектура обчислювальних систем"(2 курс, СА, ПМ, професор Івохін Є.В.)
 • "Oснови проектування баз даних" (2 курс, СA, професор Івохін Є.В.)
 • "Системна оптимізація" (3 курс, СА, доцент Доленко Г.О.)
 • "Iнформацiйнi технологiї управлiння" (3 курс, СА, доцент Доленко Г.О.)
 • "Cистемний аналiз" (3 курс, СА, доцент Зiнько П.М.)
 • "Моделі оптимізації систем" (3 курс, СА, доцент Зiнько П.М., професор Івохін Є.В.)
 • "Теорія прийняття рiшень" (3 курс, ПМ, професор Мащенко С.О.)
 • "Методи оптимізації систем великої розмірності"(4 курс, СА, доцент Зінько П.М.)
 • "Операційні системи" (4 курс, СА, асистент Махно М.Ф.)
 • "Конфліктно-керовані системи"(4 курс, СА, професор Мащенко С.О.)
 • "Прикладні проблеми теорії прийняття рішень та системного аналізу" (4 курс, СА, професор Акiменко В.В.)
 • "Задачі прикладного системного аналізу" (1 курс (маг.), СМПР, професор Акiменко В.В.)
 • "Математичні методи прийняття рішень в умовах конфлікту" (1 курс (маг.), СМПР, професор Мащенко С.О.)
 • "Статистична теорія прийняття рішень" (1 курс (маг.), СМПР, професор Наконечний О.Г.)
 • "Інтелектуальний аналіз даних" (1,2 курс (маг.), СМПР, професор Акіменко В.В.)
 • "Невизначеність та групування інформації" (1 курс (маг.), СМПР, професор Івохін Є.В.)
 • "Сучасні технології програмування" (1 курс (маг.), СМПР, професор Івохін Є.В.)
 • "Системи підтримки прийняття рішень" (1 курс (маг.), СМПР, асистент Шевчук Ю.М.)
 • "Iнформацiйно-аналiтичнi cистеми" (2 курс (маг.), СМПР, професор Iвохiн Є.В.)

Програми курсiв готуються, враховуючи потреби та перспективи розвитку науки та iнформацiйних технологiй.

[ на головну | про кафедру | новини | викладачі | студенти | програми,курси | література | конференції | семінари | контакти | наука | співробітники | аспіранти ]