Навчальна та наукова робота, що проводиться на кафедрi САТР

Кафедра готує бакалаврів системного аналізу (галузь знань 0403 - "Системні науки та кібернетика", напрям підготовки 6.040303 "Системний аналіз", ліцензований обсяг набору - 40 осіб) та магістрів за спеціальністю 8.04030302 - "Системи і методи прийняття рішень", напрям підготовки 8.040303 "Системний аналіз", галузь знань 0403 - "Системні науки та кібернетика" (ліцензований обсяг - 30 осіб).

Вся наукова та навчальна робота на кафедрi має конкретне професiйне спрямування, яке визначається свiтовими квалiфiкацiйними вимогами в галузях:

- теорiя систем, системний аналiз та його застосування в технологiчних процесах;
- математичнi моделi та методи прийняття рiшень для моделювання i управлiння, моделi та методи оптимiзацiї систем та їх застосування в iнженерному проектуваннi, економiцi, менеджментi, маркетинзi;
- програмне забезпечення обчислювальних машин та автоматизованих систем, операцiйних систем, вивчення рiзних мов програмування, iнформацiйних технологiй для проектування та створення баз даних та баз знань, баз моделей прийняття рiшень, проектування та застосування комп'ютерних мереж, створення iнтегрованих систем пiдтримки прийняття рiшень та експертних систем, створення систем пiдтримки прийняття рiшень.

Згiдно з цими напрямками в 2015-2016 н.р. кафедра веде наступнi нормативнi курси:

 • "Архiтектура обчислювальних систем"(2 курс, СА, ПМ, 3 курс (заоч.), доцент Бондарчук Ю.В.)
 • "Архiтектура обчислювальних систем"(3 курс, ІНФ, професор Івохін Є.В.)
 • "Комп'ютернi мережi"(2 курс, СА, 4 курс, ІНФ, доцент Бондарчук Ю.В.)
 • "Моделі оцінювання в прикладних дослідженнях" (3 курс, СА, професор Донченко В.С.)
 • "Основи менеджменту" (3 курс, СА, доцент Доленко Г.О.)
 • "Oснови проектування баз знань" (3 курс, СA, професор Акiменко В.В.)
 • "Системна оптимізація" (3 курс, СА, доцент Доленко Г.О.)
 • "Системний аналiз" (3 курс, СА, доцент Зiнько П.М.)
 • "Системний аналiз та проектування комп'ютерних iнформацiйних систем" (3 курс, ПІ, професор Акiменко В.В.)
 • "Теорія прийняття рiшень" (3 курс, СА, професор Мащенко С.О.)
 • "Теорія систем"(3 курс, СА, доцент Зінько П.М.)
 • "Операційні системи" (4 курс, СА, доцент Бондарчук Ю.В.)
 • "Конфліктно-керовані системи"(4 курс, СА, професор Мащенко С.О.)
 • "Теорія та методи прийняття рiшень" (4 курс, ПМ, професор Мащенко С.О.)
 • "Фiнансова математика" (1 курс (маг.), СI, професор Донченко В.С.)
 • "Архітектура комп'ютерів" (4 курс, ф-т радіофіз., електр. та комп.систем, професор Iвохiн Є.В.)
 • "Методи оптимiзацiї та моделювання систем" (4 курс, САТР, доцент Зiнько П.М.)
 • "Задачі прикладного системного аналізу" (1 курс (маг.), СМПР, професор Акiменко В.В.)
 • "Математичні методи прийняття рішень в умовах конфлікту" (1 курс (маг.), СМПР, професор Наконечний О.Г.)
 • "Статистична теорія прийняття рішень" (1 курс (маг.), СМПР, професор Наконечний О.Г.)
 • "Інтелектуальний аналіз даних" (1,2 курс (маг.), СМПР, професор Акіменко В.В.)
 • "Невизначеність та групування інформації" (1 курс (маг.), СМПР, професор Донченко В.С.)
 • "Моделювання динаміки в економіці" (1 курс (маг.), СМПР, доцент Загородній Ю.В.)
 • "Сучасні технології програмування" (1 курс (маг.), СМПР, професор Івохін Є.В.)
 • "Системи підтримки прийняття рішень" (1 курс (маг.), СМПР, доцент Тимашов О.О.)

Програми нормативних курсiв готуються, враховуючи потреби та перспективи розвитку науки та iнформацiйних технологiй.

Спецкурси в 2015-2016 н.р.:

 • "Некооперативні ігри" (3 курс, САТР, професор Мащенко С.О.)
 • "Кооперативні ігри" (3 курс, САТР, професор Мащенко С.О.)
 • "Прийняття рішень при антикризовому управлінні" (4 курс, САТР, доцент Доленко Г.О.)
 • "Моделі самоорганізації систем" (4 курс, САТР, доцент Загородній Ю.В.)
 • "Недиференційована оптимізація" (4 курс, САТР, доцент Зiнько П.М.)
 • "Прийняття рішень в соціально-економічних системах" (2 курс(маг.), СМПР, проф. Семенова Н.В.)

Науковi семiнари в 2015-2016 н.р.:

 • "Математичнi моделi системного аналiзу економiки" (4 курс, СА, професор Донченко В.С.)
 • "Прийняття рішень в умовах невизначеності" (1 курс(маг.), СМПР, професор Наконечний О.Г.)

Новий зразок робочої програми.

[ на головну | про кафедру | викладачі | студенти | програми,курси | література | конференції | семінари | контакти | наука | співробітники | аспіранти ]