Капустян Олена Анатолiївна - старший науковий співробітник науково-дослідного сектору "Проблем системного аналізу", доктор фiзико-математичних наук.

У 1997 р. закiнчила механiко-математичний факультет Київського унiверситету за спецiальнiстю "математика". З 1997 по 2002 роки - аспiрантка кафедри системного аналiзу та теорiї прийняття рiшень. З 2001 р. працює на посадi молодшого наукового спiвробiтника, з 2003 - науковий спiвробiтник, з 2006 - 2015 - завідувач сектору. У 2015 отримала наукове звання старший науковий співробітник. З 2014 р. - заступник декана факультету комп'ютерних наук та кібернетики з наукової та міжнародної роботи. З вересня 2021 року - доцент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень. У 2002 роцi захистила кандидатську дисертацiю "Регулятори та мiнiмакснi оцiнки для параболiчних рiвнянь зi швидкоосцилюючими коефiцiєнтами" (науковий керівник - професор О.Г.Наконечний). У 2020 році захистила докторську дисертацію "Оптимальне керування та гарантоване оцінювання у розподілених системах з малим параметром".

Приймала участь у роботi республiканських та мiжнародних конференцiй та семiнарiв. Автор 49 наукових праць.

Область наукових iнтересiв: задачi мiнiмаксного оцiнювання та прогнозування, системний аналiз та теорiя прийняття рiшень, теорія оптимального керування.

e-mail: olena.kap@gmail.com


[ на головну | про кафедру | викладачi | студенти | програми,курси | лiтература | конференцiї | семiнари | контакти | наука | спiвробiтники | аспiранти ]