НАКОНЕЧНИЙ Олександр Григорович

Завiдувач кафедри системного аналiзу та теорiї прийняття рiшень Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, Президент Академії Наук Вищої Школи України, заслужений працівник освіти, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Доктор фiзико-математичних наук, професор О.Г. Наконечний народився 9 сiчня 1946 р. в с. Красне Обухiвського району Київської областi. Закiнчив з срiбною медаллю Бучанську середню школу робiтничої молодi (1964 р.) i одразу поступив на механiко-математичний факультет Київського унiверситету iменi Тараса Шевченка в 1964 р.

Уже першi науковi результати, що були одержанi в студентськi роки, знайшли визнання як в нашiй країнi, так i за кордоном. Пiсля закiнчення в 1969 р. механiко-математичного факультету почав працювати на тiльки органiзованому факультетi кiбернетики Київського унiверситету. Одночасно поступив в заочну аспiрантуру при кафедрi теорiї ймовiрностей. В 1973 р. захистив кандидатську дисертацiю "Моментнi функцiї старших порядкiв випадкових процесiв", керiвник - академiк АН України Скороход А.В. З 1971 по 1995 р. працював на кафедрi моделювання складних систем факультету кiбернетики Київського унiверситету (завiдувач - член-корреспондент НАН України Борис Миколайович Бублик) на посадi асистента (1971-1975), старшого викладача (1975-1978), доцента (1978-1983), професора (1983-1995). В 1995 роцi очолив кафедру теорiї автоматизованих систем (нинi кафедра системного аналiзу та теорiї прийняття рiшень). В 1981 р. захистив докторську дисертацiю "Мiнiмаксне оцiнювання функцiоналiв вiд розв'язкiв рiвнянь з частинними похiдними".

Основнi напрямки наукових дослiджень пов'язанi iз проблемами прийняття рiшень в умовах невизначеностi та проблемами системного аналiзу процесiв рiзної природи. В галузi прикладної математики створив власну наукову школу. Серед його учнiв 16 кандидатiв та 6 докторiв наук. Автор понад 250 наукових праць, п'яти монографiй та чотирьох навчальних посiбникiв.

Голова спецiалiзованих рад iз захисту докторських дисертацiй (1995-1997, 2005-2007). Постiйно працює в експертнiй радi ВАК України з iнформатики. 2000-2002 - заступник голови експертної ради ВАК України з iнформатики.

Лауреат Премiї молодих вчених Київського державного унiверситету iменi Тараса Шевченка (1976 р.), лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2000 р.), нагороджений Почесною грамотою МОН України (2007 р.). У 2015 р. отримав Премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка в номінації "Викладачам та науковим співробітникам за підручники та навчальні посібники". Почесне звання "Заслужений професор Київського університету імені Тараса Шевченка" (2015 р.).

Протягом багатьох рокiв є членом редколегiй наукових журналiв. Керiвник Україно-Американського CRDF-проекту (КНУ iм.Тараса Шевченка - Йельський унiверситет) з 1997 по 1999 рр., керiвник Україно-Шведського проекту (КНУ iм.  Тараса Шевченка - Стокгольмський Королiвський технологiчний iнститут) з 2001 по 2003 рр. Починаючи з 2000 р. постiйно очолює програмний комiтет Мiжнародної конференцiї "Прийняття рiшень в умовах невизначеностi". Президент Академії Наук Вищої Школи України з 2014 р.

Наконечний О.Г. є вченим зi свiтовим iм'ям. Вiн приймає участь i виступає зi своїми доповiдями на багатьох мiжнародних наукових симпозiумах та конференцiях США, Нiмеччини, Францiї, Iталiї, Австрiї, Чехiї, Словаччини, Польщi, Росiї, Швецiї, Бiлорусiї. В рамках мiжнародних проектiв працював в Йельському Унiверситетi (США), Стокгольмському Королiвському технологiчному iнститутi (Швецiя), Унiверситетi iм. Масарика (Чехiя).

e-mail: a.nakonechniy@gmail.com

Деякi публiкацiї

Назва

Вид-во,журнал назва,номер,рiк

Прiзвища

спiвавторiв

Оценивание параметров линейной регрессии в условиях неопределенности

Zeszyty Naukowe Poitechniki Slaskiej, Seria: Organizacja i Zarzaadnie, z.35, Gliwice, 2006, s.143-148

Прогнозирование решений начально-краевых задач сопряжения для параболических уравнений с неполными данными

Таврический Вестник Информатики и Математики, №1, 2005, с.3-15

Ю.К.Подлипенко, О.Л.Левошич

Мінімаксні методи оцінювання в лінійних задачах із параметром

Київ - 2007. 116 с.

Верес М.М.

Мінімаксні середньоквадратичні оцінки тренду в задачах регресії

Таврический вестник информатики и математики. - №1. – 2009. – с. 23-30.

Демиденко С.В.

Моделирование процессов конвекции-диффузии на основе многомерного интегро-дифференциального уравнения с вырождающейся параболичностью

Кибернетика и системный анализ.- №2. – 2009.- с. 83-96

Акименко В.В., Трофимчук О.Ю.

Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень

Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига", 2009. – 407 с.

Марценюк В.П.

Оцінювання розв'язків алгебраїчно-диференціальних рівнянь в умовах невизначеності

Рівне, НУВГП, 2009. 120 с.

Жук С.М.


[ на головну | про кафедру | викладачi | студенти | програми,курси | лiтература | конференцiї | семiнари | контакти | наука | спiвробiтники | аспiранти ]